HSB är en medlemsorganisation och bostadskooperation vars kärnvärderingar bland annat är trygghet och omtanke. HSB värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi informerar därför nedan om hur de personuppgifter du lämnat till oss ovan kommer att behandlas.

Så behandlar vi personuppgifter om våra medlemmar

Vi vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av medlemskap i HSB. HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund och de 28 regionala HSB-föreningar (ekonomiska föreningar) som tillsammans verkar genom HSB Riksförbund. HSB ägs och drivs av medlemmarna, d.v.s. de bostadsrättsföreningar och individer som är medlemmar i en regional HSB-förening. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är den regionala HSB-förening som du valt i samband med din ansökan till HSB. Väljer du till exempel att bli medlem i HSB Stockholm är det HSB Stockholm ek för. som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Inhämtande av uppgifter

Vi inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig i egenskap av medlem i HSB. Det gäller uppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, samt uppgifter med anknytning till HSB såsom eventuella förtroendeuppdrag i regional HSB-förening eller en HSB-bostadsrättsförening. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid, via andra register som folkbokföringen eller från en HSB-bostadsrättsförening som du är medlem i.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet i föreningen och för att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i HSB. Uppgifter används vidare för framställande av statistik som används i HSBs verksamhet. Detta innebär exempelvis att vi använder dina personuppgifter för att ta och hålla kontakt med dig som medlem, skicka dig medlemstidning, göra medlemsundersökningar och erbjuda dig deltagande i olika evenemang som HSB arrangerar eller stödjer. När du är inloggad via HSB:s webb kommer du att se de kontaktuppgifter och uppgifter om ditt boende som vi har om dig.

Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter till bolag inom HSB-sfären, framförallt HSB Affärsstöd AB, för att dessa ska kunna erbjuda tjänster till medlemmarna. Uppgifter, såsom uppgift om medlemskap i HSB och kontaktuppgifter, kan i begränsad omfattning även tillhandahållas eller lämnas ut till utvalda samarbetspartners utanför HSB-sfären för att dessa ska kunna erbjuda eller tillhandahålla tjänster eller förmåner till medlemmar i HSB.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta upp till ett år efter medlemskapets upphörande för att följa upp ditt utträde, såvida inte annat följer av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de personuppgifter som vi behandlar.

Du har också rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning.

Du har rätt till att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt och om den lagliga grunden för behandling utgörs av samtycke eller att behandling varit nödvändig för fullgörandet av avtal.

För mer information om dina rättigheter och våra personuppgiftsbehandlingar hänvisar vi till respektive förenings personuppgiftspolicy samt de villkor för cookies som gäller för denna webbplats.