Så behandlar vi personuppgifter om våra medlemmar

Vi vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av medlemskap i HSB. HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund och de 31 regionala HSB-föreningar (ekonomiska föreningar) som tillsammans verkar genom HSB Riksförbund. HSB ägs och drivs av medlemmarna, d.v.s. de bostadsrättsföreningar och individer som är medlemmar i en regional HSB-förening. Såväl HSB Riksförbund som de olika regionala HSB-föreningarna äger även ett antal olika bolag, s.k. HSB-Bolag såsom HSB Tjänsteutveckling AB. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är den regionala HSB-förening som du valt i samband med din ansökan till HSB. Väljer du till exempel att bli medlem i HSB Stockholm är det HSB Stockholm ek.för. som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Inhämtande av uppgifter

Vi inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig i egenskap av medlem i HSB. Det gäller uppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer samt uppgifter med anknytning till HSB såsom eventuella förtroendeuppdrag i regional HSB-förening eller en HSB-bostadsrättsförening. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid, via andra register som folkbokföringen eller från en HSB-bostadsrättsförening som du är medlem i. Användningen av dina uppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet i föreningen och för att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i HSB. Uppgifter används vidare för framställande av statistik som används i HSBs verksamhet. Detta innebär exempelvis att vi använder dina personuppgifter för att ta och hålla kontakt med dig som medlem, skicka dig medlemstidning, göra medlemsundersökningar och erbjuda dig deltagande i olika evenemang som HSB arrangerar eller stödjer. När du är inloggad via HSB:s webb kommer du att se de kontaktuppgifter och uppgifter om ditt boende som vi har om dig.

Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter till bolag inom HSB-sfären, framförallt HSB Tjänsteutveckling AB, för att dessa ska kunna erbjuda tjänster till medlemmarna. Uppgifter, såsom uppgift om medlemskap i HSB och kontaktuppgifter, kan i begränsad omfattning även tillhandahållas eller lämnas ut till utvalda samarbetspartners utanför HSB-sfären för att dessa ska kunna erbjuda eller tillhandahålla tjänster eller förmåner till medlemmar i HSB.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta upp till ett år efter medlemskapets upphörande för att följa upp ditt utträde, såvida inte annat följer av lag.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till din regionala HSB-förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt) att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmarknadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla till din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt)om du inte vill ta emot marknadsföring per e-post. Du kan vidare begära att eventuella felaktiga eller inkompletta personuppgifter i vårt register rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få närmare information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, samt hur dessa uppgifter behandlas. En sådan begäran ska ske skriftligen till din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt). Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta din regionala HSB förening (kontaktuppgifter hittar du på HSB.se/kontakt).

Övrigt

Vänligen notera att bolag och föreningar inom HSB-sfären utöver vad som anges i denna information självständigt kan komma att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet. Vidare kan föreningar och bolag inom HSB-sfären i olika sammanhang komma att inhämta samtycke eller lämna information om viss särskild behandling av personuppgifter om dig.